Milli Güç ve Unsurları

9 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

MİLLİ GÜÇ VE UNSURLARI

Milli Güç; siyasi, askeri, ekonomik, nüfus, coğrafi, bilimsel, teknoloji, spiko – sosyal ve kültürel güçten oluşur. Bunlarda önem ve öncelik sırası yoktur, birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Gelişen durum ve değerlere göre bazısı diğerlerinden ehemmiyetli ve öncelikli olabilir.

a) Siyasi Güç

Bir devletin ulusal hedeflerine ulaşabilmek için ve ulaşabildiklerini korumak, milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlere denir.
Bir ülkenin siyasi gücünün ileri ve yüksek olması için;

Devletin kanunlarının her alanda uygulanabilir ve yeterli olmasıyla birlikte, toplumların sosyal ve kültürel yapısına uygun olmalıdır.
Devletin siyasi ilişkilerinde diğer devletlerle yaptığı siyasi antlaşmalarda menfaatlerini koruma ve devletin itibarını yükseltme kabiliyetinde olmalıdır.
Devleti yönetenlerin halka dayanması ve siyasi ve diplomatik bilgi ve tecrübelere sahip olması gereklidir.

Not: Türkiye Cumhuriyeti’nin “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.” ve “Laik” bir yapısının olmasıyla sınıfsız toplum oluşturması siyasi güç açısından önemlidir.

b) Askeri Güç

Devletin fiziki gücüdür. Türkiye gibi kritik bir coğrafyada olan bir devlet için, milli politikaların uygulanması açısından “caydırıcılık” askeri gücün güçlü olması gereklidir.

Askeri güç toplumsal yaşantının ve devlet olabilmenin önemli bir unsurudur.
Milli menfaatlere yönelik iç ve dış tehditlere karşı “vazgeçiren” bir etkiye sahip olmalıdır.
Bir milletin rahat ve huzur içinde yaşamasını sağlar.
Halkının hakkını ve bağımsızlığını korur.

Not: Mustafa Kemal Atatürk’e göre “Türkiye Cumhuriyeti iki şeye güvenir. Biri milletin kararı diğeri de ordumuzun kahramanlığına”

c) Ekonomik Güç

Bir devletin ekonomik gücünün iyi olması milletine karşı görevlerini hakkıyla yerine getirebilmesini sağlar.
Bir ülkenin ekonomik gücünün yüksek olabilmesi için;

Milli birlik ve beraberlik içinde, milli kalkınma hedefleri doğrultusunda hareket etmelidir.
İç ve dış kaynakların devamlı ve yeterli olması bunların işlenmesini sağlayan endüstriyel kapasite, sanayi alt yapısı ve insan kaynaklarının iyi kullanılması gereklidir.
Ekonomik gelişme için alt yapısının iyi olması ve çağdaş ekonomik sistemlere sahip olunması gereklidir.
Dünyada pazar payını artırmak için devlet ve hükümetin gayret göstermesi gereklidir.

Not: Milli gücün diğer unsurlarını gerçekleştirmek için maddi ve parasal ihtiyaçlar ekonomik güç tarafından karşılanır.

Not: “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.”
M. Kemal ATATÜRK

d) Nüfus Gücü (Demografik Güç)

Bir ülkede yaşayan insanların toplamı nüfus gücünü oluşturur. Nüfusun çokluğu her zaman pozitif değildir. Ancak eğitimli ve nitelikli nüfus avantajlı ve pozitif değerdir.
Bir ülkenin nüfusunun çok olmasıyla;

Nüfus potansiyel bir güç olarak kullanılır. Caydırıcı bir etkiye sahiptir.
Planlı ve programlı bir şekilde değerlendirilen nüfus gücü ekonomik büyümenin bir ayağının güçlenmesi demektir.
Ülkemizdeki genç nüfus hizmet üretmede diğer ülkelere göre avantaj sağlamaktadır.
Askeri gücün vazgeçilmezlerinden birisi de iyi eğitilmiş nüfus gücüdür. Modern silahlarınız olsa da kullanıcı nüfus olmadan bir şeye yaramaz.

e) Coğrafi Güç

Bir devletin, canlı cansız, doğala – suni tüm değerleridir.
Bir ülkenin coğrafi gücünü etkileyen unsurlar şunlardır.

Ülkenin toprak bütünlüğü,
Ülkenin bitki örtüsü ve doğal yapısı,
Jeopolitik ve jeostratejik konumu,
Yer altı ve yer üstü zenginlikleri,
Topraklarının verimliliği ve su kaynaklarınnı yeterliliği,
Çevresindeki enerji kaynakları ve ticaret yolları,
Coğrafyasının üzerindeki kritik noktalarının çokluğu.

Not: Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik yönden önemli noktalarda olması sürekli hedef haline gelmesini sağlamıştır. Ancak bunun avantajları da olmuştur. Bölge ve dünya dengelerinde etkin olarak gücüde kendiliğinden getirmiştir.

f) Bilimsel ve Teknolojik Güç

Milli gücün tüm unsurları doğrudan doğruya bilimsel güçle ve teknolojiyle desteklenmediği müddetçe geri kalmaya ve etkisiz olmaya mahkumdur.
Bir ülkenin bilimsel ve teknolojik gücü;

AR – GE faaliyetlerinin az ya da çokluğu,
Bilgi ve teknoloji üreten personelin iyi yetiştirilmesi,
Hızlı ulaşım ve haberleşmenin hazırlanması,
Bireylerin teknolojik gelişmeye açık hale getirilmesiyle ilgilidir.

Not: Toplumların bilgi ve teknoloji üretmesinin yanında diğer ülkelerdeki gelişmeleri de takip etmesi gerekir.

g) Psiko – Sosyal Güç

Devletlerin gerçek gücü toplumların huzurlu olmasına bağlıdır. Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde olması ve saygı sevgi ortamında bulunması milli güç unsurlarının vazgeçilmezlerindendir.
Bir ülkenin psiko – sosyal gücünün iyi olması;

Sivil toplum gücünün milli gücü artırması,
Devletin resmi dilinin kurallara uygun ve etkin kullanılması,
Basın ve yayının toplumu iyi ve doğru bilgilendirerek yetiştirmesi,
Toplumun inanç ve ahlâki değerlerinde bütünlüğün sağlanması,
Milli refleksin sağlanması
Toplumsal hafızanın aynı olması ile sağlanabilir.

h) Kültürel Güç

Bir toplumun geçmişten gelerek ortaya koyduğu maddi ve manevi değerler bütünüdür. Kültürel birliktelik milli gücün sarsılmadan devam etmesini sağlar.

Milletçe kalkınma, savunma politikasında itici bir güç oluşturur.
Toplumun sosyal yapı bütünlüğünü oluşturur.
Kültür savaşlarında başka toplumların etkisinde yok olmaktan kurtulmayı sağlar.
Psikolojik gücün sarsılmasını engelleme gibi etkisi vardır.

Not: Kültürel güç’ün en önemli kaynağı, dini duyguların güçlülüğü, tarih şuuru ve bilincinin olması ve devlet olma bilincidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular