Misak-ı Milli Kararları

29 Aralık 2013 tarihinde tarafından eklendi.

MİSAKIMİLLİ KARARLARI (28 Ocak 1920)

Aşağıda imzaları bulunan Osmanlı Meclisi mebusanı üyeleri, devletin ve ulusun geleceğinin haklı ve sürekli bir barışa kavuşması için göstereceği fedakarlığın en son sınırı olan aşağıdaki esasların hepsinin uygulanabileceğine emin bulunduğunu ve sözü geçen esaslar dışında, Osmanlı saltanat ve toplumunun varlığının imkânsız olduğunu kabul etmiş ve onaylamışlardır.

1. Osmanlı Devleti’nin yalnızca Arap çoğunluğunun oturduğu ve 30 Ekim 1918 tarihli mütarekenin imzası sırasında düşman ordularının işgali altında kalan bölgelerinin geleceği, halkın özgür biçimde vereceği oylara göre saptanması gerekir.
Sözü geçen mütarekenin çizdiği sınır içinde, dince, ırkça ve asılca birlik, birbirine karşı saygı ve fedakarlık duyguları ile dolu, gelenekleri ile toplumsal çevresine tüm olarak bağlı, Osmanlı –İslâm çoğunluğunun oturduğu bölgelerin tamamı gerçekten ya da hükmen, hiçbir nedenle ayrılmaz bir bütündür.

2. Halkı özgür kalır kalmaz, ana vatana, kendi istekleri ile katılmış Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halkoyuna başvurulmasını kabul ederiz.

3. Türkiye ile yapılacak barışa bırakılan Batı Trakya’nın hukuki durumu da, tam özgürce yapılacak halkoyu sonucuna uygun biçimde ortaya konulmalıdır.

4. İslâm halifeliğinin merkezi ve Osmanlı saltanatının başkenti İstanbul şehri ile Marmara Denizi ’nin güvenliği, her türlü tehlikeden uzak olmalıdır. Bu esas saklı kalmak şartıyle, Akdeniz ve Karadeniz Boğazlarının dünya ticaretine ve ulaşımına açılması hakkında bizimle diğer bütün ilgili devletlerin oy birliği ile verecekleri karar geçerlidir.

5. Yenen devletlerle düşmanları ve bazı ortakları arasında yapılan antlaşmalardaki esaslar çerçevesinde, azınlıkların hukuku, civar ülkelerdeki Müslüman ahalinin de aynı hukuktan yararlanmaları şartı ile tarafımızdan garanti edilecek tir.

6. Ulusal ve iktisadi gelişmemizin imkân çerçevesinde girmesi ve daha modern bir düzenli yönetimle işleri yürütmeyi başarabilmek için her devlet gibi bizim de tam bir bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu, yaşamımızın ve geleceğimizin esasıdır. Bu nedenle, siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız. Borçlarımızın ödenmesi biçimi de bu esasa aykırı olamaz.

➥ Mebuslar Meclisi, Erzurum ve Sivas Kongresi’nde alınan kararları kabul ederek, büyük bir görevi yerine getirmiştir.

Misakımilli’nin Önemi

Bölünmez ve milli bir Türk ülkesinin sınırlarını belirtmiştir.
Misakımilli Kurtuluş Savaşı’nın ana programını ortaya koymuştur.
Kurtuluş Savaşı’nda ilk kez kapitülasyonlara karşı çıkarak Osmanlı Devleti’ni iktisaden çökerten durumun ortadan kalkmasını istemiştir.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’na yasal destek sağlamıştır.

Misakımilli Kararlarının Sonuçları

Tüm yurtta sevinçle karşılanmıştır.
Anadolu’daki Milli Mücadele yanlıları manevi destek almıştır.
İşgal güçleri bekledikleri karar çıkmayınca İstanbul’u işgal etmişler ve Mebusan Meclisi’ni dağıtmışlardır.

Ahmet İzzet Paşa (1864–1937)

Osmanlı Mareşalidir. Çeşitli askeri görevlerde bulundu. Mondros Mütarekesi’ni imzalayan hükümetin başında bulundu. Daha sonra İstanbul hükümeti içinde çeşitli görevler aldı. Soyadı Kanunu çıkınca Furgaç soyadını aldı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.