Ankara Savaşı’nı Müteakip Anadolu’daki Durum

5 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Ankara Savaşı’nı Müteakip Anadolu’daki Durum

Timur Kütahya’da iken, Ebûbekir Mirza, İznik üzerine vararak, burada toplanmış bulunan Osmanlı kuvvetlerini mağlup etti. Şehre giren galipler, büyük bir yağma harekatında bulunduktan sonra İznik’i tahrip eylediler. Emir Söyüncük de bütün Marmara sahillerini yağma ve tahrip etti. Sultan Mahmud Han, maiyyetinde Sultan Hüseyin ve İskender Mirza ile bazı emirler olduğu halde, Konya, Aksaray, Karaman ve Hamid ili ile havalisindeki şehirleri zaptederek, halktan hesaba gelmez eman malı topladılar. Emir Seyyid Hoca da, Aydm bölgesine memur oldu ve büyük bir tahribat yaparak, Timur’un hazinesine pek çok mal ve hazine gönderdi. Bu arada, Bursa’da Yıldırım Bayezid’in hapsinde bulunan Karamanoğlu Mehmed Bey ile Ali Bey kurtarılarak, Timur’un huzuruna getirildiler. Kendilerine iltifatlar eden Timurlenk, Mehmed Bey’e Karaman ve çevresi ile Alanya ve Antalya’yı vererek, merkezi Anadolu’da büyük bir Karamanlı devletinin teşkilini sağladı. Daha sonra Aydın’a geçen Timur, burada, Sinop emiri İsfendiyar’ın itaatini arzetmesi üzerine, kendisini tekrar Sinop’a gönderdi ve Kastamonu ile Çankırı’yı da ona bağladı. Aynı şekilde muharebede yanında bulunan Menteşeoğlu’na Menteşe ilini bahşeden Timur, sahile doğru ilerleyerek, Gavur İzmir’i fetheyledi (2 Aralık 1402). Burada, Aydın ilini Aydınoğlu Musa Bey’e, Saruhan’ı da Hızır Şah’a bağışladı.

Timur, Anadolu Hisarı’nda bulunan ve Rumeli cihetine hakim olan Emir Süleyman’a bir mektup göndererek, kendisine tâbi olmasını istedi. Timur, mektubunda, bizzat gelmesini veya vergi göndermesini yazmış, aksi takdirde üzerine yürüyeceğini bildirmişti. Emir Süleyman ise, Timur’un mektubuna, Şeyh Ramazan adındaki elçisi ile pek çok altın ve hediyeler göndermiş, hürmetkarane bir üslupla, kendisinin lütuf ve ihsanlarına sığındığını bildirmiş, babasını affederek, şanına layık bir şekilde muamele ederse, huzuruna gelebileceğini yazmış idi. Timur da, Şeyh Ramazan’a, Süleyman Çelebi’nin endişe etmeden gelebileceğini, arada hiçbir soğukluk sebebi kalmamasını arzu ettiğini, kendisine dostluk ve inayet gösterileceğini bildirmiş idi. İzmir’i fethini müteakip, tekrar yanına gelen ve Süleyman Çelebi’nin tazimlerini bildiren Şeyh Ramazan’a, Emir Süleyman’a Rumeli yakasının idaresini ve hükümdarlığını verdiğini bildirerek, metbûiyet alameti olan altın kemer, külah ve al damga ile ferman ve berat yollamış idi.

Timurlenk, Yıldırım Bayezid’in oğlu İsa Çelebi’nin Foça’dan Kutbeddin adındaki elçisi ile itaatini arzetmesi üzerine, ona da kemer ve külah göndererek, tâbiiyetini kabul eylemiştir. Amasya’ya çekilmiş olan Mehmed Çelebi de, daha sonra Sofu Bayezid’i, Timur’un huzuruna göndererek bağlılığını arzetmiştir. Timur, Çelebi Mehmed’in ubudiyeti üzerine, onu yanma davet ederek, babası Bayezid ile görüşmesini istemiştir. Ancak idaresi altındaki bölgelerde vukua gelen isyan hareketleri üzerine, Çelebi Mehmed, Bolu taraflarına kadar gelmiş olduğu halde geri dönmek zorunda kalmıştır.

Timur, Anadolu’daki fetih hareketlerini tamamladıktan sonra Rumeli’ye geçmek istedi. Ancak Anadolu’daki bütün Osmanlı askerlerini tam olarak temizleyememişti. Rumeli’deki gazi Osmanlı askerlerinin direnişinden çekinen Timur, Bizans’ı tehdit altında tutmak için, Rumeli’ye geçmesi hususunda bazı hazırlıklara teşebbüs etti. Keyfiyeti yakından takip eden Bizans imparatoru Manuel, Timur’a pek fazla ve güzel hediyeler göndererek, itaatini arz ve hediyeler takdim eyledi. Mısır ve Suriye’ye sahip bulunan Memluk sultanı Ferec’in de itaatini bildirmesi üzerine karşısında rakip kalmadığını gören Timur, Ön Asya cephesindeki askerî faaliyetlerine nihayet verdi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler