Modon, Navarin ve Koron Kalelerinin Zaptı

15 Mayıs 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Modon, Navarin ve Koron Kalelerinin Zaptı

İnebahtı’nın fethinden sonra, bu bölgede Venediklilerin elinde sadece Modon, Navarin ve Koron kaleleri kalmış idi. Mali durumu bozuk cumhuriyet, İnebahtı’yı geri almak için giriştiği seferden de netice alamayınca, Osmanlı devletine başvurarak sulh teklifinde bulundu.

Ancak, II. Bayezid, bu üç kalenin teslimi ve cizye vergisinin kabulü halinde bir anlaşma yapılabileceğini bildirdi. Elçi buna yetkisi olmadığını söyleyerek, danışmalarda bulunmak için Venedik’e döndü.

Bayezid, henüz sefer mevsimi olmadığı halde, Yakub Paşa’yı, yeni hazırlattığı bir donanma ile, İnebahtı körfezinde yatan asıl donanmaya katılmak üzere Mora sularına gönderdi. Kendisi de asıl ordu ile 7 Nisan 1500’de İstanbul’dan Edirne’ye doğru hareket etti.

Bu arada 23 Mart 1500’de İnebahtı ve civarında bulunan Türkler, Modon’un yakınındaki Merona kalesini ele geçirmişlerdi. Hisar kumandanı Marco Gabrieli, Osmanlı donanmasının gitmediğini ve dolayısıyla Türklerin harekata devam edeceklerini anladığı için, 18 Şubat tarihinde Venedik’e yazdığı raporda, muhtemel tehlikeyi bildirmiş ve Modon’un savunmasına takviye olmak üzere 4.000 donanmış asker gerektiğini ifade etmiş idi. Ayrıca, top, çeşitli silah ve bilhassa barut talebinde bulunmuştu.

Venedik Cumhuriyeti, çok güç şartlara ve mali durumunun bozuk olmasına rağmen, Modon’a takviye gönderdi. Ancak Osmanlı donanması da, Modon limanının önünde göründü. Donanmanın Modon’a vardığını haber alan II. Bayezid, süratli bir yürüyüşle dört günde Mora’ya indi. Yakub Paşa tarafından muhasara edilmiş olan Modon’a, Venedik, 24 Temmuz 1500’de Jeronymo Cantarini kumandasında bir donanma göndererek kuşatmayı kaldırmak istedi. Jeronymo’nun giriştiği taarruz harekatı, büyük kayıplara uğraması üzerine neticesiz kaldı.

Kuvvetli toplarla teçhiz edilmiş bulunan Türk donanması, Venedik filosuna fırsat vermedi.

Bu arada Modon’u savunan Venedik askerleri de açlık dolayısıyla dayanamaz hale gelmişlerdi. Her ne kadar, 4 Venedik kadırgası, Türk gemilerinin arasından sıyrılıp Modon’a asker ve erzak ile cephane çıkarmaya muvaffak oldu ise de, bütün bunlar hisarın savunmasında Türklere karşı bir üstünlük sağlayamadı.

Kuşatma dört hafta kadar sürdü. Bu süre içinde denizden ve karadan çok şiddetli hücumlar yapıldı. Sinan Paşa’nın karadan giriştiği ilk taarruz defedildi ise de, arkadan gelen kuvvetlerin hücumu sonucu hisar fethedildi. Venediklilerin şehir içinde yaptıkları bütün mukavemetler kırıldı (10 Ağustos 1500). Şehir beş gün yandı. II. Bayezid, fethin altıncı günü Modon’a girdi. Şehirdeki yaşlı kadın ve erkekler ile çocuklar daha önce Venedikliler tarafından Girit ve Zanta adasına nakledilmişlerdi. Modon’un fethi de, Venedikte derin bir teessüre yol açtı. Venedik donanmasının burasını geri alacağına dair ümitleri de boşa çıktı.

II. Bayezid, Modon’un müstahkem mevkiine hayran olmuştu. Surlara ilk tırmanan yeniçeriyi sancak beyi payesine yükselten padişah, şehrin baş kilisesi olan St. Jeon mabedini camiye çevirtti. 14 Ağustos günü de bu camide namaz kıldı. Surları tamir ettirilen şehre, Mora’nm her köyünden beşyüz nüfus getirilerek yerleştirildi. Geliri ise Mekke’ye vakfedildi.

Modon’un zaptı tamamlandıktan sonra, II. Bayezid, Koron ve Navarin hisarlarının fethedilmesi için karadan ikinci vezir Hadım Ali Paşa’yı denizden de Kaptan Davud Paşa’yı vazifelendirdi. Hadım Ali Paşa, Koron üzerinde giderken, Navarin önlerine geldi ve burasını harpsiz ele geçirdi (15 Ağustos 1500).

Aslında Modon’un zaptı ve tahribi üzerine Navarin kalesi, hemen teslim olmayı kabul etmişti. Kale kumandanı Carlo Kontarini, vezir Hadım Ali Paşa’ya “içinde bulunan askerlerin serbestçe gitmesine izin verilmesi şartı” ile Navarin’i teslim etti. Bu arada, bir müddet geçtikten sonra, Venedik amirali Benedetto Pesaro, Navarin’i geri alma teşebbüsünde bulundu. Hatta Modonlu Dimitrius adında birisinin elde ettiği kale muhafızlarından bir Arnavut vasıtasıyla Navarin’i ele geçirdi (3 Aralık 1500) ise de, Hadım Ali Paşa, Kemâl Reis’i 30 kadar gemi ile buraya gönderdi. Kemâl Reis, beş kalite ve 17 fırkateden teşekkül eden filosu ile birdenbire Navarin önünde görününce, Venedikliler fazla mukavemet edemediler.

Kemâl Reis, Venedik filosunu mağlup ederek 3 kadırga, 1 kalyon, 1 ağırbar ve 3 kayıktan teşekkül eden Venedik filosunu ele geçirdi ve Navarin’i kat’i olarak zaptetti.

Öte yandan Navarin’i sulh ile teslim alan Hadım Ali Paşa, doğruca Koron üzerine vardı. Modon ve Navarin’in zaptından sonra, ümitleri kalmayan Koron halkı da, sulh yolu ile şehri Hadım Ali Paşa’ya teslim ettiler. Venedikliler silahları ile birlikte, sulh şartlarına uygun olarak Venedik’e gittiler. Padişah, fetihler tamamlandıktan sonra, Mora’nın idaresini Hadım Ali Paşa’ya havale etti (16 Ağustos 1500).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Anayasa Kartları Soru Cevap