Sultan Murad’ın Yeniden Osmanlı Tahtına Çıkışı

14 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sultan Murad’ın Yeniden Osmanlı Tahtına Çıkışı

Varna savaşına giderken oğlunu Edirne’de bırakan ve muharebeyi bir başkumandan olarak idare eden Sultan Murad, zaferden sonra Edirne’ye döndüğünde paşalar arasında süregelen anlaşmazlıklardan ötürü, bazı uygunsuz hareketlerin meydana gelmesi üzerine, sadrazam Çandarlı Halil Paşa’nın istek ve ısrarı sonucu yeniden Osmanlı tahtına cülus etti (Şubat 1445). Şehzade Mehmed, Zağnos Paşa ile birlikte Manisa’ya gönderildi.

Sultan II. Murad, bu cülusunda yaklaşık bir yıl kadar Osmanlı tahtında oturdu. Varna zaferini kazanan Sultan Murad, bu saltanat değişikliğini kolayca yaptı. Ancak bir yıl sonra, ülkede asayişin yeniden sağlamlaştığmı ve Avrupalıların yakın bir zamanda Türklere karşı yeni bir sefer açamayacaklarma kani olduğu için, saltanattan ikinci defa feragat etti. Manisa’da bulunan oğlu Mehmed’i Edirne’ye getirterek tahta oturttu. Kendisi Manisa’ya çekildi.

1447 başında ikinci defa Osmanlı tahtına oturan Mehmed, ancak birkaç ay padişahlık yapabildi. Bu kısa devrede vukua gelen olaylar, Sultan Murad’ın yeniden Osmanlı tahtına oturmasını icap ettirdi.

Mehmed’in tahta oturuşunun hemen akabinde, Edirne’de büyük bir yangın oldu. Bedesten ve çevresi tamamen yandı. Bu yangını, yeniçerilerin büyük bir isyanı takip etti. Yeniçeriler devlet adamlarının bazılarının konaklarını yağmaladılar. Rumeli beylerbeyisi olup genç padişah üzerinde nüfuzu bulunan Şehabeddin Paşa’nın konağını da yağmaladılar. Hatta Paşa’yı öldürmek isteyen asiler, sarayının gizli bir kapısından kaçarak Sultan II. Mehmed’e sığınması üzerine emellerine nail olamadılar. Yeniçeriler daha sonra, isyanlarına son vermeyerek, Edirne dışındaki Buçuk Tepe mevkiinde toplandılar. Burada kendilerine yarımşar akçe terakki (zam) verilmek suretiyle yatıştırıldılar.

Küçük yaştaki padişahın, olayların önlenmesinde başarılı olamaması üzerine, başta Çandarlı Halil Paşa olmak üzere, bu hadiselerin daha da genişlemesinden korkan Ishak Paşa, ile Oğuzoğlu İsa Paşa kendi aralarında anlaşarak Sultan II. Murad’ı üçüncü defa saltanata davet ettiler. Sarıca Paşa bizzat Manisa’ya giderek, daveti padişaha bildirdi.

Daveti hemen kabul eden Sultan Murad, Edirne’ye doğru hareket etti. Buçuk Tepe’de yeniçeriler tarafından sevinçle karşılanan Sultan Murad, şehre dahil olmadan ava çıktı ve kendisine refakat eden oğlu sarayına dönmeden, önden giderek, yeniçerilerin ve vezirlerin yardımı ile yeniden tahta cülus etti (Ağustos 1446). Avdan dönen şehzade Sultan Mehmed, babasını tahta oturmuş görünce, durumu sükunetle karşılayıp elini öptü. Ancak bu işleri tertip eden Çandarlı Halil Paşa’ya karşı içinden derin bir kin beslemeye başladı.

Oğlunu tekrar Manisa’ya gönderen Sultan Murad, Zağnos Paşa ile Şehabeddin Paşa’yı ona atabey tayin ederek kendisi ile birlikte gönderdi. Zağnos Paşa’nın yerine Sarıca Paşa tayin olundu. Bu ikinci azli genç padişahın şahsiyetinde derin tesirler vücuda getirmiştir. Çandarlı Halil Paşa’nın iktidarını bu hadise ile kesin olarak kırmaya karar veren Mehmed, yeniçerileri cezalandırmayı, gaza siyasetini sürdürerek İstanbul’u fethetmeyi bu devrede zihnine yerleştirmişti.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular